Schipper Kozijnen heeft ten behoeve van haar sollicitanten een Privacybeleid opgesteld ter informatie en verduidelijking van de omgang met persoonsgegevens bij een sollicitatietraject door Schipper Kozijnen.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van sollicitanten

Graag maken wij u er op attent dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor het doorlopen van een sollicitatieprocedure.  Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan kunnen wij geen sollicitatieprocedure met u doorlopen.

Wij gebruiken uw gegevens om met u te kunnen communiceren over het verloop van de sollicitatieprocedure en de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen.

Doorgifte aan derden

Wij maken gebruik van externe serverruimtes voor de opslag van (delen van) onze P&O-gegevens  waar uw persoonsgegevens onderdeel van (kunnen) uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze serverprovider verstrekt. Daarnaast maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Wij hebben bij deze twee doorgiften een gerechtvaardigd belang, omdat wij gegevens digitaal willen opslaan en verwerken en uitbesteding hiervan verschillende voordelen heeft.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Wij zullen uw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure verwijderen, tenzij u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor een periode van maximaal 1 jaar te bewaren.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Vindt u dat wij onjuist omgaan met uw persoonsgegevens dan kunt u hierover een klacht indienen bij de organisatie die toezicht houdt op de privacyregels, de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

U kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden uitoefenen. Hebben wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om de wet na te leven, dan kunt u geen bezwaar maken of verzoeken om wissing.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot het Hoofd P&O van Schipper Kozijnen middels: Schipper Kozijnen, Postbus 25, 1715 ZG Opmeer of info@schipperkozijnen.nl.